Informatiekaarten warmtetransitie

Datum 13-03-2020

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie laten informatiekaarten voor raadsleden opstellen om hen handvatten te geven die kunnen helpen bij het positie nemen als raadslid in de warmtetransitie. Wilt u meedenken bij de totstandkoming van deze informatiekaarten?

Energietransitie

In heel Nederland zijn mensen druk bezig om er voor te zorgen dat uiterlijk In 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen geen aardgas meer nodig hebben. Alle gemeenten zetten hiertoe de komende jaren de warmtetransitie (de overgang naar aardgasvrije wijken) in gang.

Er is in de energietransitie op regionaal niveau (met het proces van de regionale energie strategieën) al een heel proces op gang gebracht maar op gemeentelijk niveau staat er nog een hoop te gebeuren. Voor de gemeenteraad ligt er een belangrijke taak om kaders te stellen richting het college.

Informatiekaarten

In 2019 ontvingen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het programma Democratie in Actie signalen dat raadsleden, maar ook statenleden en AB-leden behoefte hadden aan gestructureerde handvatten. Handvatten voor welke vragen zij zich moesten stellen om een positie in te nemen in het proces naar de Regionale Energie Strategie (RES). Op basis van deze behoefte zijn de informatiekaarten RES opgesteld. Met deze kaarten kunnen volksvertegenwoordigers afwegen vanuit welke rollen zij betrokken willen zijn bij de RES. Zo kunnen kaders worden opstellen voor het ambitieniveau van het regionale bod of de opvattingen van inwoners in formele en informele RES-overleggen vertolken. Daarnaast bieden de kaarten handvatten om samen met andere volksvertegenwoordigers in de regio op te trekken om de rollen optimaal te benutten.

Het blijkt dat deze kaarten heel duidelijk in een behoefte voldoen, ook in bijeenkomsten met gemeenteraden waar het meer gaat over de warmtetransitie en minder om de RES komen deze kaarten regelmatig op tafel. Op basis van deze positieve feedback willen we voor raadsleden ook informatiekaarten gaan realiseren die kunnen helpen bij het invullen van de kaderstellende rol in de warmtetransitie.

Transitievisie warmte

In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regierol hebben bij de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. Deze transitievisies moeten voor het eind van 2021 zijn vastgesteld en elke vijf jaar worden geactualiseerd. In deze transitievisies wordt vastgelegd wanneer welke wijk of buurt aardgasvrij kan zijn. Door aan de voorkant van dit proces een positie in te nemen kan de gemeenteraad het college kaders meegeven over de invulling van deze regierol. Er zijn al handvatten beschikbaar die kunnen helpen bij het vormgeven van een bij de gemeente passende regierol. Gemeenteraden kunnen deze handvatten, ook in de vorm van informatiekaarten, gebruiken bij hun kaderstelling.

Oproep

Bent u gemeenteraadslid, griffier of gemeenteambtenaar en al aardig wegwijs in het vraagstuk van de warmte transitie. Vindt u het interessant om mee te werken aan de totstandkoming van een informatieproduct voor alle raadsleden?

Binnenkort wordt via deze website en via de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een oproep geplaatst om deel te nemen aan een denksessie onder leiding van de argumentenfabriek.

Met de informatiekaarten krijgen raadsleden op overzichtelijke (en herkenbare) wijze informatie over:

  • wat de transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen inhouden, 
  • welke rollen u als raadslid kan innemen bij de transitievisie warmte,
  • welke rollen u als raadslid kan innemen bij de uitvoeringsplannen.

In combinatie met de  informatiekaarten over de regionale energiestrategie en de informatiekaarten over regierollen geven de nog op te stellen kaarten een goed inzicht in wat de rol en positie van gemeenteraadsleden is binnen het  maatschappelijke vraagstuk van de energietransitie.