Over Lokale Democratie

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie maakt online onderdeel uit van lokale-democratie.nl, het platform-in-aanbouw voor informatie- en kennisdeling over de lokale democratie en het lokaal bestuur.

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma richt zich op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie, primair voor gemeenten en waar mogelijk ook voor provincies en waterschappen. Het versterken is noodzakelijk omdat op lokaal niveau veel onderwerpen spelen van groot maatschappelijk belang die direct ingrijpen op het dagelijks leven van inwoners. Het programma ondersteunt gemeenten door verschillende instrumenten en activiteiten aan te bieden en kennis en ervaringen uit de praktijk te delen. Het programma Democratie in Actie is uw partner voor het versterken en vernieuwen van de lokale democratie.

Infographic over het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie

Partners

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is.


Website
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenbehartiger van alle raadsleden en gemeenteraden. Voor ondersteuning, opleiding en ontmoeting.
Website
VGS

De Vereniging van Gemeentesecretarissen is de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen, loco-secretarissen en regiosecretarissen. De VGS ondersteunt haar leden bij hun dagelijks werk en behartigt hun de belangen.


Website
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen we door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.
Website
Wethoudersvereniging

In de visie van de Wethoudersvereniging staat de gedachte centraal dat het wethouderschap een specifiek politiek-bestuurlijk vak is. De wethoudersvereniging heeft als missie dit wethoudersvak verder te professionaliseren.


Website