Verslag ontwerpsessie Democratie in Actie Arnhem

Grote opgaven voor een grote provincie
Datum 25-06-2018

Als je aan een kleine 30 mensen de vraag stelt of ze vijf of meer mensen in de zaal kennen, en niemand steekt zijn hand op, dan weet je dat je met een gemêleerde groep te maken hebt.

De derde Democratie in Actie ontwerpsessie was op 22 juni in Arnhem. In het Provinciehuis van Gelderland hadden deelnemers zich verzameld,  vooral afkomstig uit Gelderland. Niet verrassend gezien het grote gebied dat deze provincie beslaat.

Gelderland Academie en de Provincie appelleerden daar ook aan door te benoemen dat de vragen in de Achterhoek wezenlijk anders kunnen zijn op de Veluwe of de Betuwe. Beide organisaties zetten zich in voor betere ondersteuning van raadsleden, statenleden en vele anderen die van waarde zijn voor het publieke domein.

Na een inleiding waarin de algemene doelstellingen en aanpak van Democratie in Actie uiteen werden gezet, werden in gezamenlijkheid de thema’s van de dag bepaald. In de deelsessies werd hierop dieper ingegaan.

Verdieping deelsessies

1. Inclusieve democratie
Met name het vraagstuk van inclusiviteit hing de hele middag boven de groep. Vraag die zich bij aanvang van de gesprekstafel meteen al voordeed: moet iedereen eigenlijk wel meedoen? Het antwoord volgde al snel: ja, iedereen moet kunnen meedoen, naar vermogen. Hoe zorg je daarvoor? Begrijpelijke communicatie, soepel omgaan met ideeën, regels en procedures en mogelijkheden creëren voor samenwerking en kennisdeling.

2. Kernenbeleid
Datzelfde werd ook rondom kernenbeleid, of buurten-/ wijkenbeleid, aangegeven: we willen van elkaar leren, de praktijk mag op de voorgrond. Het is daarom ook van waarde dat de zes ontwerpsessies niet alleen zorgen voor de ontwikkeling van een nieuw programma, maar dat mensen inspiratie halen uit elkaars voorbeelden. Zo worden de grote opgaven breed gedeeld en aangepakt.

3. Rol van de raad
Bij de rol van de raad ging het vooral om de plek waar je opereert: hoe ‘lok’ je inwoners naar bestaande structuren, maar ook: hoe verleid je het raadslid om meer naar buiten te gaan? Rollen gaan daardoor niet alleen over welke verantwoordelijkheid je hebt, maar ook over waar en wanneer bewoners of raadsleden bezig zijn voor hun gemeente.

4. Ondersteuning bewonersinitiatieven
Betrokken bewoners bespraken we logischerwijs ook bij burgerinitiatieven, met speciale aandacht voor Right to Challenge. Omdat daar al allerhande projecten voor van de grond komen was binnen die groep vooral de vraag wat werkt en wat we leren. Als je de experimenten bekijkt, wat kunnen inwoners dan (blijkbaar) beter dan de lokale overheid? Wat leveren de experimenten op voor een (vernieuwde) kerntakendiscussie? Right to Challenge vraagt in die zin dus om gegronde evaluatie en impactanalyses.

5. Democratisch professionalisme
Democratisch professionalisme ging vooral over interne organisatie-veranderprocessen binnen de gemeente: hoe motiveer je ambtenaren tot een andere werkwijze? Ook zij die uit zichzelf niet meteen voorop lopen bij vernieuwingen? Erken hun belemmeringen en angsten.

Veel deelnemers geven aan dat ze betrokken willen blijven bij de ontwikkeling van Democratie in Actie. Ook de Provincie Gelderland en Spectrum willen graag partner zijn. Al met al een geslaagde sessie!