Wie doe je allemaal tekort wanneer je als raadslid niet investeert in je eigen toerusting en opleiding?

Datum 18-12-2019

Dit was een van de vragen die op dinsdag 3 december aan de orde kwamen tijdens de tweede leerbijeenkomst van het ontwikkeltraject aan de slag met (persoonlijk) opleidings- en toerustingsbudget van raad en raadsleden. Griffiers, raadsadviseurs en een enkele bestuursadviseur gingen met partners van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie – zoals de vereniging van griffiers en de vereniging voor raadsleden – in de Eenhoorn in Amersfoort met elkaar in gesprek. Over de uitkomsten van het onderzoek onder griffiers naar de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van een budget voor persoonlijke ondersteuning en toerusting en naar de mate waarin griffiers meerwaarde zien in een persoonlijk opleidingsbudget voor raadsleden. De uitkomst dat daar waar sprake is van een persoonlijk budget dit vaak niet volledig wordt gebruikt is herkenbaar voor de aanwezigen. Gebrek aan tijd is hier een belangrijke factor naast de constatering dat veel raadsleden het collectief aanbod voldoende vinden.

Om raadsleden zo goed mogelijk te ondersteunen in de uitoefening van dit ‘lekenbestuur’ is een arsenaal aan instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. Een deel hiervan is wettelijk vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het recht op scholing en vorming. Maar bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennisbank van de VNG of van de kennis en ervaring van collega raadsleden is nergens echt vastgelegd. Om inzichtelijk te maken welke hulpbronnen een raadslid heeft is Democratie in Actie een interactieve infographic aan het ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst wordt de meest recente versie besproken en wordt de deelnemers gevraagd om goede voorbeelden aan te leveren. Deze infographic komt  voorjaar 2020 beschikbaar via Democratie in Actie en de digitale leeromgeving voor raadsleden.

De interactieve infographic komt ook terug in de trainingsmodule ‘aan de slag met het instrumentarium van de raad’. Met ingang van volgend jaar kunnen gemeenteraden op inspirerende wijze aan de slag met een casus en een rollenspel om te ontdekken op welke manier zij effectief de instrumenten in kunnen zetten die de raad ter beschikking staan.

Zoals ook bij de vorige leerbijeenkomst in dit ontwikkeltraject wordt uitgebreid stilgestaan bij ervaringen en dilemma’s die de deelnemers in hun eigen gemeente tegen komen. De manier waarop raadsleden kunnen leren is hier onderwerp van gesprek. Hoe organiseer je het leren in het werk door opleiding en scholing te verbinden aan concrete dossiers? In een aantal gemeenten is de griffie hier druk mee bezig, terwijl in andere gemeenten geconstateerd wordt dat dit nog een ontwikkeling is. Een meer pragmatische manier om de raad te ondersteunen die aan de orde komt is het uitgangspunt dat de griffie raadsleden die willen investeren zo veel mogelijk faciliteert en dat raadsleden waar geen energie (meer) in zit met rust laat. In de gemeente Zuidplas is het bestuur aan de slag met de Quick Scan Lokale Democratie en in De Wolden heeft de raad, mede naar aanleiding van dit ontwikkeltraject, voor de periode 2020 – 2021 een individueel opleidingsbudget gerealiseerd. Dit is een mooi resultaat.

Omdat raadsleden nog altijd terughoudend zijn in het investeren van tijd en middelen ten behoeve van hun eigen toerusting gaat er in 2020 een informatiecampagne van start met als doel de mogelijkheden voor persoonlijke toerusting en ondersteuning meer onder de aandacht te brengen bij raadsleden, griffiers en andere relevante partijen. In deze campagne worden raadsleden uitgedaagd om zo halverwege hun termijn even stil te staan bij hun ontwikkeling en bij de vraag of zij het beste van zichzelf hebben gegeven.

Dit ontwikkeltraject zal nog één afsluitende bijeenkomst kennen in het voorjaar. Voor deze bijeenkomst zullen ook de griffiers en raadsadviseurs uitgenodigd worden die in het onderzoek onder griffiers naar het gebruik van persoonlijk opleidingsbudget interesse hebben getoond in dit ontwikkeltraject. Tijdens deze bijeenkomst worden resultaten gepresenteerd en vormt ook het startpunt van de informatiecampagne. Mocht u interesse hebben om hier bij aan te sluiten dan horen we het graag via info@lokale-democratie.nl